Rural Development and Panchayat Raj Department ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
Government of Karnataka ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
;